Projecte

  MEMÒRIA “HORT FILOSÒFIC DEL JOAN ORÓ”


  1. Títol del projecte:
   L'hort filosòfic del Joan Oró”
  1. Dades del centre:
   Institut Joan Oró. insjoanoro@xtec.cat
   Carretera de Saragossa km. 464,2. 25194 Lleida
          Tf: 973 268399 FAX: 973275662

  1. Dades responsable

          Sílvia Porté Capdevila

  1. Objectius:
  • Desenvolupar la curiositat i el pensament racional i relacional.
  • Aprendre a tenir cura i valorar l'entorn i el medi ambient per començar a tenir cura d'un mateix.
  • Introduir els alumnes en la pràctica de la meditació i relaxació.
  • Educar en els valors de l'escolta activa, la paciència, l'esforç, la constància, el treball cooperatiu, l'empatia, la solidaritat i l'ecologia.
  • Aprendre a reconèixer i autogestionar les emocions.
  • Prendre consciència de la importància d'una bona nutrició.
   Col·laborar en la recuperació dels cultius tradicionals de l'Horta de Lleida
   Atorgar eines per al futur.
  • Crear un bloc.

      5. Temporització:

         Dues hores setmanals. (En teoria...)

      6. Continguts:

  • Posada a punt de l'hort: neteja, terra, compost... (Ciències de la naturalesa i transversal)
  • Calendari de l'hort (Ciències de la naturalesa)
  • Sembra i transplantament (Ciències de la naturalesa)
  • Reg (Ciències de la naturalesa)
  • Elaboració de compost (Ciències de la naturalesa)
  • Encoixinament (Ciències de la naturalesa)
  • Elaboració fitxes hortalisses (Llengues, Informàtica i Visual i plàstica)
  • Amics i enemics de l'hort (Ciències de la naturalesa, ètica i transversal)
  • Recol·lecció

   7. Valors que es desenvolupen:

  Aquest és un dels punts prioritaris de l'optativa, així que els valors es tenen molt                 presents durant tot el desenvolupament d'aquesta:

  • Escolta activa
  • Paciència
  • Esforç
  • Constància
  • Empatia
  • Treball cooperatiu
  • Solidaritat
  • Ecologia

       8. Competències bàsiques:

  • ÀMBIT LINGÜÍSTIC
  • Expressar i comprendre les idees, els sentiments i les necessitats.
  • Implicar-se activament en la conversa i adoptar una actitud dialogant.
  • Intentar comprendre el que es llegeix.
  • Intentar escriure les paraules i frases correctament.

  • ÀMBIT CIENTIFICOTÈCNIC

   • Comprendre com interactuen els éssers vius entre ells, amb el medi i amb els humans i valorar el nostre impacte en la natura.
   • Determinar els aspectes bàsics d'una alimentació adequada i valorar la seva importància per a la salut.
   • Conèixer les plantes com a mètode de prevenció d'algunes malalties i els efectes negatius d'algunes substàncies.
   • Valorar la relació qualitat/preu/necessitat en el consum.
   • Comprendre amb crciteris científics alguns dels canvis destacables que tenen lloc en la natura.
   • Conèixer la perillositat i/o la bondat d'alguns productes químics.
   • Establir les característiques i la composició del compost.
   • Conèixer i valorar els factors de risc de la utilització de les eines hortolanes i la seva prevenció.
   • Aplicar coneixements bàsics de tecnologia per resoldre problemes senzills.

  • ÀMBIT SOCIAL
  • Escoltar de manera interessada i mantenir una actiud respectuosa i dialogant.
  • Valorar les relacions entre companys i adults com a camí d'aprenentatge.
  • Conèixer-se a si mateix.
  • Mostrar una actiud positiva davant la vida.
  • Adquirir hàbits per treballar de manera autònoma i en equip.
  • Comportar-se adequadament.
  • Respectar el medi i els éssers vius.
  • Acceptar punts de vista diferents al propi.

  • ÀMBIT DE LES TIC
  • Obrir i actualitzar un blog.
  • Utilitzar els navegadors per a la cerca d'informació específica.
  • Usar diferents progrrames per a l'elaboració de fitxes i cartells.
  • Desenvolupar una actitud responsable davant l'ordinador.

   9. Compromís ambiental del projecte:

   Des de l'Hort Filosòfic ens comprometem a desenvolupar estratègies i activitats per assolir els objectius plantejats per la Comissió de l'Agenda 21 de l'institut, de la qual formem part i, en especial, aquells específics de la nostra optativa.

   I, en definitiva, a fer tot allò que sigui al nostre abast per a la millora de la sensibilitat del nostre alumnat en matèria crítica i mediambiental.

   10. Avaluació del projecte (mecanismes i resultats).
  L'avaluació del projecte rau en la valoració que d'ella fan els alumnes un cop finalitzada la temporització. Es tracta d'una avaluació sobretot de caire emocional (Mètode Lipman de Filosofia 3/18): se'ls demana que escriguin com s'han sentit abans i després de les sessions, què creuen que han après, què és el que més i menys els ha agradat, si voldrien repetir l'experiència...

  A més, però, es duu a terme un registre de les millores en les competències bàsiques que ajuda a avaluar l'optativa i, per desenvolupar la responsabilitat, la capacitat crítica i l'empatia, els alumnes es coavaluen entre ells i amb la professora.

  La reflexió constant sobre les emocions i aprenentatges despertats també ajuda la professora a avaluar la seva tasca com a facilitadora a les sessions.

  Per acabar, els comentaris dels pares, mares i altres “visitants” ens resulten d'allò més important.

  11. Perspectives de futur.
  Bones! Aquest és un projecte que engresca alumat, famílies, Agenda 21 Escolar, Direcció del centre i altres professors. Esperem que poc a poc puguem anar millorant el treball cooperatiu amb altres matèries i fer del nostre Hort filosòfic un espai de tots. Ja comptem amb la colaboració de voluntariat (alumnes d'altres cursos) que venen els dijous a l'hora del pati. Esperem anar ampliant.

  De moment, i cara el curs vinent, volem incloure l'Hort Filosòfic en el Treball per Projectes a 1r i 2n d'ESO. A més, els alumnes de Visual i plàstica pintaran una paret de totxos grisos per a donar-li més llum i color. El cuiner del centre està disposat a fer-nos un taller de cuina. I, aprofitant la diversitat cultural, compartirem receptes que continguin les hortalisses del nostre hort...
No hay comentarios:

Publicar un comentario